UWAGA!!! Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

 

Przypominamy, że:

1) pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatkowy (2020r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

∗∗∗