OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

z dnia 20.06.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Trąbki Wielkie.

Charakter umowy:

umowa zlecenie dla osób fizycznych,

umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy:

– lipiec – grudzień 2022 r.

Miejsce świadczenia usług:

– Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana liczba dzieci

Szacunkowa ilość godzin miesięcznie

1.

Pedagog – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

1 osoba

20 godzin

 

Ogólny zakres wykonywania czynności :

– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Zrównoważenie emocjonalne.

3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2. Oferta cenowa o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi.

3. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje.

5. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

7. Oświadczenie o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– stanie zdrowia pozwalającym świadczeniu usług w zakresie objętym ogłoszeniem

7. Punkt 2, 3, 4, 5, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu ) do dnia 01.07.2022 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie, z dopiskiem „Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

Dorota Strukiel

UWAGA ! – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI !

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W związku z sytuacją kryzysową związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-D 19 oraz bezpieczeństwem wszystkich osób, wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 28-29 czerwiec 2022 roku z podziałem na n/w wsie w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejpunkt wydawania żywności w n/w godzinach.

Ze względu na trudną sytuację prosimy o dostosowanie się i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

I dzień (28. 06. 2022 r.wtorek)

godz. 8:30 – 09:30

-Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn, Błotnia,

godz. 10:00 – 11:00

– Drzewina, Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo, Graniczna Wieś, Czerniewo,

godz. 11:30 – 13:00

-Rościszewko, Rościszewo, Kobierzyn, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie

II dzień (29.06.2022 r. – środa)

godz. 8:30 – 09:30

-Kleszczewo, Sobowidz, Klępiny,

godz. 10:00 – 11:00

-Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa, Łaguszewo,

godz. 11:30 – 13:00

-Trąbki Wielkie, Ełganowo, Kaczki,

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w czerwcu 2022r za maj 2022r.) .Informacja dotyczy osób, które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

Kierownik

(-) Dorota Strukiel

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

z dnia 01.06.2022 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Trąbki Wielkie.

Charakter umowy:

umowa zlecenie dla osób fizycznych,

umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy:

– maj – grudzień 2022 r.

Miejsce świadczenia usług:

– Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana liczba dzieci

Szacunkowa ilość godzin miesięcznie

1.

Pedagog – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

1 osoba

20 godzin

 

Ogólny zakres wykonywania czynności :

– zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Zrównoważenie emocjonalne.

3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2. Oferta cenowa o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi.

3. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje.

5. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

7. Oświadczenie o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– stanie zdrowia pozwalającym świadczeniu usług w zakresie objętym ogłoszeniem

7. Punkt 2, 3, 4, 5, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu ) do dnia 15.06.2022 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie, z dopiskiem „Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

Dorota Strukiel