100 Jubileusz Pani Heleny

W dniu 26.06.2019 r. mieszkanka Warcza,  Pani Helena Gordon obchodziła jubileusz 100 rocznicy urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Wysiecka złożyli Jubilatce serdeczne życzenia oraz obdarowali prezentem i pięknym koszem kwiatów składającym się ze stu róż.

Seniorka cieszy się dobrym zdrowiem. Jest otoczona całodobowo opieką rodziny, dzięki czemu jest pogodną, szczęśliwą osobą.
Pani Helena wychowała 4 dzieci oraz doczekała 8 wnuków, 17 prawnuków i 9 praprawnuków.

dobry start 300+

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub w szkole ( zerówka ).

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ (od 1 lipca br.)

3. W formie tradycyjnej (papierowej) w tut. Ośrodku.

Terminy składania wniosków:
1. w formie elektronicznej –  już od 1 lipca
2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2019

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada br.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

∗∗∗

Jubileusz Pani Waltraut

Dnia 12.05.2019r. mieszkanka naszej gminy Pani Waltraut Jaszewska obchodziła swoje 90 urodziny. Z okazji Jubileuszu Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, odwiedzili Panią Waltraut zamieszkałą w miejscowości Mierzeszyn. Jubilatka otrzymała kosz kwiatów oraz upominek wraz z serdecznymi życzeniami długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i radością oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.