RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trąbkach Wielkich

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4.

  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

    Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: gops@gopstrabkiwielkie.com.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz innych ustaw niezbędnych do realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa do których stosowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, Pani/Pan że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o pomocy społecznej jest obligatoryjne. Niepodanie wymaganych danych będzie wiązało się z niemożliwością realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej w zakresie udzielenia oczekiwanej pomocy.