Formularze do pobrania

 

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY – TERMIN SKŁADANIA WDO 30.04.2024 r.

1.  Wniosek Osłonowy - 2024 r.

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 2022/2023

3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

6. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

9. Wniosek o dodatek mieszkaniowy

10. Podanie o pomoc

11. Oświadczenie

12. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

13. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

14. Pełnomocnictwo stypendium - upoważnienie dla rodzica

15.  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

16. Wniosek Karta Seniora

Aktualny druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) – Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 941).

UWAGA – WAŻNE
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę przybycia na terytorium RP (data przekroczenia granicy).

17. Wniosek 40 zł

18. Załącznik do w/w wniosku

DODATEK WĘGLOWY

19. Wniosek - Dodatek Węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

20. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – CZYSTE POWIETRZE

21. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia - Czyste Powietrze

WNIOSEK – DOŻYWIANIE

22. Wniosek na dożywianie