Pomoc Społeczna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
5. bezrobocia,
6. niepełnosprawności,
7. długotrwałej choroby,
8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
9. alkoholizmu lub narkomanii,
10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawowo świadczeń pieniężnych oraz udzielania pomocy w formie rzeczowej,
2. przyznawaniu i realizowaniu usług opiekuńczych,
3. umieszczenia w placówce całodobowej opieki,
4. pracy socjalnej,
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie kwota 528 zł.

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej lub przesłać wniosek pocztą.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

FORMY POMOCY

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
jeżeli posiadany przez nią dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli posiadany przez nią dochód,
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

* w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj kwotą 701 zł, a dochodem tej osoby,
* w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj kwotą 528 zł, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 645 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego należy przedłożyć w szczególności orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności i zaświadczenia o wysokości dochodów.

Zasiłek okresowy

przysługuje osobom i rodzinom, w szczególności ze względu na:

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

* osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

* rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby i rodziny: wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny.

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na:

* pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

* zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od sytuacji bytowej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego osoby lub rodziny.

Zasiłek celowy specjalny

W uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

* specjalny zasiłek celowy, nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny,

* zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Praca socjalna

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom szeroki zakres pracy socjalnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

Praca socjalna jest to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do tworzenia warunków służących temu celowi.

Praca socjalna jest działaniem odnoszącym się do klienta i wymaga jego obecności. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za kontrolowanie, analizę, wyjaśnianie i wybór odpowiednich działań.

Praca socjalna zatem to nie tylko swoista forma pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, ale również działalność wychowawcza ukierunkowana na pobudzanie aktywności i zaradności podopiecznego.

Na pracę socjalną składają się: poradnictwo, informowanie, wszelkie interwencje czynione na rzecz i w interesie osób znajdujących się w kręgu oddziaływania służb socjalnych.

Sprawienie pogrzebu.

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji,
koszty pogrzebu pokrywa gmina. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej.
Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku.

Schronienie, ubranie , posiłek

Gmina ma obowiązek udzielenia osobie i rodzinie prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania.

* Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

* Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia.

* Pomoc doraźna lub okresowa w postaci ciepłego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

* przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

* usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.