Oferta pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W TRĄBKACH WIELKICH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe i specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

c) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy i co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej;

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

e) nieposzlakowana opinia;

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do obowiązujących ustaw;

b) ukończone kursy i szkolenia w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, funduszu alimentacyjnego itp.

c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

d) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

e) doświadczenie w realizacji projektów dotyczących pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności ze środków unijnych;

f) doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;

g)samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, odpowiedzialność;

h) odporność na sytuacje stresowe;

i)umiejętność stosowania przepisów następujących aktów prawnych: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych;

j) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Zastępcy Kierownika należą w szczególności:

a) koordynowanie i nadzór zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

b) przygotowywanie projektu uchwał dotyczących zmian i funkcjonowania Ośrodka;

c)prowadzenie dokumentacji Ośrodka związanej z ochroną danych osobowych, instrukcji kancelaryjnych;

d) nadzorowanie zespołu pracowników w zakresie organizacji zadań mających na celu zapewnienie ciągłości pracy w Ośrodku;

e) podejmowanie działań koordynujących w sytuacjach interwencyjnych;

f) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika Ośrodka;

g) załatwianie spraw służbowych zleconych przez Kierownika Ośrodka i otrzymanych od Wójta Gminy;

h) współdziałanie z Kierownikiem Ośrodka.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana będzie w pełnym wymiarze czasu pracy;

b) wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer, drukarka, telefon;

c) konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (ewentualnie referencje z zakładów pracy);

e) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnieniu na danym stanowisku;

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2014 r. poz.1182)”

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap 1: weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej;

Etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie |Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4.

7. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na zastępcę Kierownika) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (sekretariat) lub pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4 w terminie do 24.01.2020r. Do godz. 1400. Liczy się data wpływu oferty w Ośrodku).

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

Grażyna Wysiecka

∗∗∗