KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW 65+ – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

W dniu 26 sierpnia 2020 roku Seniorzy z Klubu Seniora “Siłą dwóch rzek i jednego wodospadu” uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym w celu przedstawienia szczegółów dotyczących Kursu komputerowego dla Seniorów 65+. Kurs jest prowadzony przez Fundację Partycypacji Społecznej ze Słupska w ramach Projektu MEW@ dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
Podczas spotkania Koordynator Regionalny Pani Agnieszka Wójcik szczegółowo omówiła zasady uczestnictwa i prowadzenia kursu. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, począwszy od 7 września 2020 roku. Uczestnicy otrzymają na własność tablety, na których podczas kursu będą szlifować swoje umiejętności.

 

 

 

UWAGA!!! Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

 

Przypominamy, że:

1) pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

2) w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, dokument potwierdzający wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatkowy (2020r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

∗∗∗

Jubileusz Pani Klary

Dnia 12.08.2020r. mieszkanka wsi Domachowo Pani Klara Strąk obchodziła swoje 90 urodziny. Z tej okazji, seniorkę odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz z z-cą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich Beatą Kaczmarek – Galińską. Z okazji urodzin Pani Klara otrzymała bukiet kwiatów wraz z upominkiem, serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pomyślności oraz dni przepełnionych uśmiechem i radością.

 

 

 

WAŻNE TELEFONY I ADRESY!!!

Centrum Praw Kobiet

Telefon zaufania dla kobiet, które są ofiarami przemocy ekonomicznej:

tel. 22 621 35 37
Telefon interwencyjny:

tel. 600 070 717

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:

tel. 800 100 100

Telefon jest bezpłatny i anonimowy. Dostępny dla wszystkich rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pomocy dzieciom przeżywającym trudności wynikające

z problemów takich jak: przemoc w szkole, wykorzystywanie seksualne, cyberprzemoc, myśli samobójcze, depresja, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, zaburzenia odżywiania.

www.800100100.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

tel. 116 111
Telefon jest bezpłatny i anonimowy,

czynny codziennie w godzinach 12:00 – 2:00.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

tel.  800 121 212

Telefon jest bezpłatny,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 20:00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

tel. 22 635 09 54
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00 – 20.00

Infolinia Psychiatryczna:

tel. 800 600 700

Telefon jest czynny od piątku do niedzieli w godzinach 16:00 – 22:00.

Telefon Zaufania ds. Uzależnień i AIDS:

tel. 22 628 03 36

Ogólnopolski Narkotykowy Telefon Zaufania:

tel. 801 199 990

Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16:00 – 21:00.

Wsparcie dla ofiar i świadków przemocy:

tel. 22 230 99 00

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości
pokrzywdzeni.gov.pl

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

tel. 800 120 002

Telefon dla ofiar, sprawców oraz świadków przemocy w rodzinie. Telefon jest bezpłatny i czynny przez całą dobę.

Pomarańczowa Linia 

program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki:

tel. 801 140 068
pomaranczowalinia.pl

Ogólny numer alarmowy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia:

tel. 112 lub 997

ZASIŁEK SZKOLNY

ZASIŁEK SZKOLNY

Wymagane dokumenty

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;

 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;

 • słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;

 • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

 1. uczeń mieszka na terenie Gminy Trąbki Wielkie,

 2. nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,

 • klęska żywiołowa,

 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wymagane dokumenty

Wypełnij wniosek o zasiłek szkolny, który możesz pobrać na tej stronie .

Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 4

83-034 Trąbki Wielkie.

 • w poniedziałek od godziny 7:45 do 15:45

 • we wtorek od godziny 7:45 do 15:45

 • w środę od godziny 7:45 do 16:30

 • w czwartek od godziny 7:45 do 15:45

 • w piątek – dzień wewnętrzny

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł).

Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Świadczenie otrzymasz zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem wypłaty.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 lipca 2020r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.