Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 program 2020

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

 

Podprogram 2020/2020:

W miesiącu styczniu br., tut. Ośrodek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał  3 tony 650 kg  żywności.

W dniach od 02 do 03 lutego br. rozdysponowano żywność dla 120 rodzin.

W związku z wirusem SARS-CoV-2, ponownie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności tj. wydawanie żywności odbywało się w ustalonych godzinach z podziałem na poszczególne wsie. Pracownicy socjalni wydawali żywność z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponownie poproszono służby mundurowe o pomoc w zachowaniu bezpiecznych odległości między oczekującymi. Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ełganowo za pomoc i wsparcie.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, m.in. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  •  1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach ( np. w lutym 2021r. za styczeń 2021r.).

Z w/w pomocy w dalszym ciągu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie, które wypełnią niezbędne oświadczenia i spełnią owe kryteria dochodowe.

Kierownik

Grażyna Wysiecka