PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – INFORMACJE PODSTAWOWE

Funkcjonuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

Ustawa ta określa m.in. zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

Placówka Wsparcia Dziennego

– NIE jest „świetlicą”

– NIE są to „dodatkowe zajęcia”

Placówka Wsparcia Dziennego JEST W S P A R C I E M dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.