„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.11.2022

Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 281 371,40

                Fundusze Europejskie bez Barier – SaccessibilityRzeczpospolita-Polska - Markab.plUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Pomorskie.euZasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane do 31 grudnia 2017 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Informacja o projekcie „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.11.2022

 

Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Trąbki Wielkie, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa

c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;

d) Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2020 do 30.11.2022.

Wartość projektu – 1 348 812,00 zł

Wkład UE – 1 281 371,40 zł

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie!

*****

 

REGULAMIN PROJEKTU

pt. „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

§ 1

Postanowienia ogólne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.11.2020 do 31.12.2022.

 1. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej http://gopstrabkiwielkie.com.pl/

§ 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Trąbki Wielkie /Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich .

 2. Partner projektu – Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska.

 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 20162018 r. poz. 1654, z późn. zm.);969);

  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20172018 r. poz. 21981457, z późn. zm.);

  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

  7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

  8. osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

  9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

  11. osoby korzystające z PO PŻ.

 4. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dotychczas osoba niesamodzielna) – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 5. Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

 6. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

 7. Usługi opiekuńcze – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 9. Usługi asystenckie – świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 10. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych miejsce, w którym organizowane są różnego rodzaju formy pomocy dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. doradztwo socjalne, psychologiczne, dostarczanie informacji, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego.

 11. Klub Seniora miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W Klubie Seniora organizowane są różnego rodzaju zajęcia, spotkania, aktywności.
 12. Projekt RPPM.06.02.02-22-0025/20– pn. „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

 13. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

 14. Biuro Projektu – Gmina Trąbki Wielkie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie.

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

 2. W projekcie może uczestniczyć 60 osób (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego w Gminie Trąbki Wielkie.

 3. Okres realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, określony w niniejszym Regulaminie jest nie dłuższy niż data końcowa realizacji projektu.

 4. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja społeczno – ekonomiczna uzasadnia potrzebę pobierania wsparcia.

 5. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społeczno – ekonomicznej na lepszą, skutkującej nie spełnianiem kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, udzielane wsparcie może ulec skróceniu, na podstawie wywiadu pogłębionego i decyzji Beneficjenta.

 6. Uczestnik Projektu może utracić prawo do wsparcia (być skreślonym z listy Uczestników Projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelowi projektu i/lub Beneficjenta, nie przestrzeganie obowiązujących w Projekcie regulaminów oraz prawa i wytycznych.

 7. Uczestnikami Projektu uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, które zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie, spełniające następujące kryteria:

  1. Kryteria obligatoryjne:

   1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

   2. zamieszkanie w województwie pomorskim na terenie Gminy Trąbki Wielkie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

   3. dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zainteresowane skorzystaniem z wsparcia w ramach projektu.

  2. Kryterium pierwszeństwa:

   1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – premia: 10 punktów.

  3. Kryteria premiujące

   1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie
    z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie
    (
    §2 pkt 3)– premia: 15 punktów.

   2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną
    i osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – premia: 15 punktów.

   3. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących) -premia: 15 pkt,

   4. bycie kobietą – premia: 2 pkt,

 8. przy spełnieniu powyższych kryteriów decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo powyżej, przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające kryterium pierwszeństwa, a następnie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 9. Kryteria dla Klubu Seniora:

 1. osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się na terenie województwa pomorskiego w Gminie Trąbki Wielkie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 2. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów;

 3. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku poprodukcyjnym.

 1. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się do wyczerpania puli 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych.

 2. Beneficjent zastrzega możliwość zwiększenia liczby osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w sytuacji, kiedy będzie dysponował niewykorzystaną pulą godzin w zakresie danej formy wsparcia.

 3. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawna dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej, to jest wypełnionej
  i podpisanej, dokumentacji rekrutacyjnej.

 4. Dokumentacja rekrutacyjna może zostać złożona przez osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne lub w ich imieniu przez ich opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych .

 5. Na dokumentację rekrutacyjną składa się „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z odpowiednimi załącznikami:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia uczestnika projektu;

 2. Zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę 1 (dotyczy osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej);

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami);

 4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie (jeżeli dotyczy) ;

 1. Opiekun Faktyczny dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej, to jest wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 2. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie faktyczni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone.

 3. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni/ opiekunowie faktyczni są świadomi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym oświadczeń, na podstawie których został/li zakwalifikowany/ni do udziału w projekcie.

 4. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie.

 5. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

§ 4

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to:

  1. usługi opiekuńcze świadczone w średnim wymiarze 4 godz. na tydzień przez okres 4 tygodni w miesiącu, w okresie 22 miesięcy.

  2. odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  3. pomoc przysługuje osobie, która z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

– osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

– osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

– osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 1. Przed rozpoczęciem wsparcia w projekcie z każdym uczestnikiem projektu zostanie przeprowadzony wywiad mający na celu weryfikację indywidualnych potrzeb oraz zasadność przyznawania konkretnych świadczeń. Wywiad będzie miał charakter planu działania dostosowanego do konkretnych ograniczeń zdrowotnych UP, określał będzie rodzaj i zakres udzielanego wsparcia, wymiar godzinowy, harmonogram przy uwzględnieniu zaleceń/diagnozy lekarza.

 2. Na podstawie wywiadu zostanie podpisany kontrakt trójstronny pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. W kontrakcie określony zostanie zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług. Dopuszcza się podpisanie umowy przez Opiekuna Faktycznego osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome jej zawarcie, a nie ma ona opiekuna prawnego.

 3. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

  2. opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

  3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

  4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej)

 1. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

§ 5

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi są świadczone dla min. 10 osób
  w okresie trwania projektu.

 2. Dokładny wymiar godzinowy i zakres wsparcia na uczestnika określony zostanie w oparciu
  o wywiad przeprowadzony z osobą objętą usługami.

 3. Dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie rehabilitacyjne średnio 7 godz. w miesiącu przez okres 22 miesięcy oraz wsparcie psychologa w wymiarze średnio 25h na Uczestnika Projektu przez okres 22 miesięcy.

§ 6

Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Usługi asystenckie są świadczone dla osób niepełnosprawnych.

 2. Usługi są świadczone dla min. 5 osób w okresie trwania projektu.

 3. Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności . W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku przedszkolnym ), wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża jej opiekun prawny.

 4. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

 5. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością i asystenta są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

 6. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

 7. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego.

§ 7

Klub Seniora

 1. W ramach projektu na terenie Gminy Trąbki Wielkie zostanie utworzony Klub Seniora.

 2. Celem działania Klubu Seniora jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

 3. Wsparciem Klubu Seniora zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku poprodukcyjnym.

 4. W Klubie Seniora organizowane będą:

 1. Warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań;

 2. Gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup , nordic walking;

 3. Wyjścia do kina/teatru/na basen/inne o charakterze kulturowym;

 4. Biblioteczka Seniora;

 5. Stanowiska komputerowe;

 6. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia;

 7. Spotkania integracyjne dla seniorów.


§ 9

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w 2 pierwszych miesiącach (rekrutacja główna) i w kolejnych miesiącach w przypadku rezygnacji uczestnika (rekrutacja uzupełniająca), zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno- ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika.

 3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do wszystkich osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych oraz ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 4. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie min. 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 5. Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w wersji elektronicznej na stronie: http://gopstrabkiwielkie.com.pl/
 6. Procedura rekrutacji osób niesamodzielnych obejmuje następujące etapy:

  1. udostępnienie informacji o projekcie m.in. poprzez ogłoszenia i ulotki w instytucjach mających kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, informacje w Gminie Trąbki Wielkie, OPS w Trąbkach Wielkich i innych organizacjach działających na terenie gminy, w instytucjach zajmujących się grupą docelową- NGO, ośrodkach zdrowia i innych organizacjach partnerskich, regionalnych i lokalnych , o których mowa w PO PŻ w okresie realizacji projektu do wyczerpania miejsc.

  2. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wskazanymi w §3 niniejszego Regulaminu.

  3. weryfikacja kryteriów formalnych: termin złożenia dokumentów, odpowiednie wzory dokumentów, dołączenie wszystkich wymaganych załączników, podpisy uczestników/opiekunów prawnych w odpowiednich miejscach formularza, oświadczenie o miejscu zamieszkania Kandydata na terenie Gminy Trąbki Wielkie, spełnienie kryterium opisanego w § 3, akceptacja warunków uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu udokumentowania realizacji projektu, akceptacja warunków zawartych w Regulaminie Projektu, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

  4. wybór podopiecznych objętych opieką w ramach projektu na podstawie listy rankingowej podstawowej oraz rezerwowej na podstawie kryteriów obligatoryjnych, pierwszeństwa, premiujących wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu.

   1. Kryterium pierwszeństwa: na liście rankingowej w pierwszej kolejności umieszczane będą osoby spełniające kryterium dochodowe, w przypadku niewyczerpania miejsc, przyjmowane będą osoby na podstawie punktacji premiującej.

   2. W przypadku, w którym liczba osób ubiegających się o wsparcie w programie spełniających kryterium pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc w projekcie, Beneficjent wybierze do udziału w projekcie osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie
    z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Następnie na podstawie listy rankingowej obejmującej punktację wskazaną w kryteriach premiujących do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższa liczbą punktów.

  5. przeprowadzenie wywiadu z każdym Uczestnikiem Projektu przed rozpoczęciem wsparcia, mającego na celu weryfikację indywidualnych potrzeb i zasadność przyznawania konkretnych świadczeń. Na podstawie wywiadu i ewentualnych zaleceń lekarza zostanie podpisany kontrakt trójstronny pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą usługi i podmiotem realizującym usługi. Umowa będzie miała charakter planu działania dostosowanego do konkretnych potrzeb i ograniczeń zdrowotnych, określała rodzaj udzielanego wsparcia, wymiar godzin i miejsce świadczenia usług. Zakres wsparcia będzie mógł podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji.

 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

  1. wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu są dostępne w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu.

  2. o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.

  3. warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie,

  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami,

  • podpisanie umowy z Uczestnikiem lub opiekunami prawnymi na świadczenie usług społecznych lub umowy uczestnictwa z Opiekunem Faktycznym.

  1. o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wsparcia.

  2. dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu.

 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z kierownika oraz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

 2. Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów, wskazanych w § 3, ustala listę osób przyjętych. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej).

 3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa, tworzona na takich samych zasadach jak lista podstawowa.

 4. W przypadku rezygnacji uczestnika, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno – ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 5. W przypadku w którym wszystkie osoby z list podstawowych i rezerwowych zostaną objęte wsparciem w projekcie, a powstanie wolne miejsce w projekcie Beneficjent ogłosi nabór uzupełniający na zasadach jak przy pierwszej rekrutacji, zostaną stworzone listy rankingowe. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy jak w pierwszej rekrutacji.

§ 10

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci usług społecznych opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Uczestnicy, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do:

 1. współpracy z Beneficjentem i Partnerem oraz ich pracownikami i podwykonawcami;

 2. rzetelnego i terminowego dostarczania informacji wskazywanych przez Beneficjenta;

uczestnictwa w miarę możliwości w spotkaniach organizacyjnych;

 1. wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.

 1. Uczestnicy/opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP.

§ 11

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.

 2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.

 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.

 4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.


§ 12
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.

  2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.

  3. Uczestnicy/opiekunowie prawni/ opiekunowie faktyczni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.

  4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.

  5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

  6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 13

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób”.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka w dniu 11.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych – konkurs o nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Project Hub sp. z o.o.

ul. Trzcianecka 3e

60-587 Poznań

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 04.03.2020 r. do godz.14.00 ofertę złożyły trzy podmioty. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

Grażyna Wysiecka

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych – konkurs o nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20

 

 1. Cel projektu:

 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie .

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

 

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:
  1. rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:
   1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
   2. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
   3. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
  2. rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:
   1. tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
   2. kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
   3. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).
  3. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
   1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
   2. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
   3. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
   4. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,
  4. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.
  5. działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.:
   1. zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie,Iusługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.
 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, poprzez:
  1. rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:
   1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,
   2. terapię i mediacje,
   3. warsztaty umiejętności rodzicielskich,
   4. wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,
   5. pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
   6. organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,
   7. działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia, wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,
   8. wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),
  2. wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:
   1. kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
   2. doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
   3. wspieranie rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.
 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, o charakterze:
  1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:
   1. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
   2. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
   3. poradnictwo prawne i obywatelskie,
   4. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
   5. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:
   1. kursy, szkolenia,
   2. poradnictwo zawodowe,
   3. pośrednictwo pracy,
   4. staże,
   5. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
   6. subsydiowane zatrudnienie,
   7. usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,
  3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:
   1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
   2. zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
   3. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).
   4. usługi w postaci mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WP 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich
  2. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.

  1. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich nie przysługuje odwołanie.
  2. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

 

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 6.2.2.”
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 04.03.2020 do godz. 14:00.

Informacje: gops@gopstrabkiwielkie.com.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Trąbki Wielkie , dnia 11.02.2020 r.

Projekt „Aktywnie poszukuję pracy”

kapital_ludzki_kolor ue_logo_kolor


Z dniem 13 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

rozpoczął realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Poddziałania 7.1.1. „Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

„AKTYWIE POSZUKUJĘ PRACY”

W projekcie uczestniczy 6 bezrobotnych kobiet i 3 bezrobotnych mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji

(aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej)

realizowane przez pracowników socjalnych, wykonawców i pracodawców.

Osoby, do których kierowany jest projekt będą uczestniczyły w czterech kursach:

– kurs „Warsztaty psychologicznego wsparcia” ,

– kurs „Kucharz” ,

– kurs „Nowoczesny handlowiec z modułem florysta / bukieciarz” ,

– kurs „Płytkarz / kafelkarz” .


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013