INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

na lata 2014-2020 poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka w dniu 11.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych – konkurs o nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Project Hub sp. z o.o.

ul. Trzcianecka 3e

60-587 Poznań

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 04.03.2020 r. do godz.14.00 ofertę złożyły trzy podmioty. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

Grażyna Wysiecka