UWAGA! Informacje dot. stypendium socjanego

Informujemy, iż w terminie od 01 do 15 września 2016 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc finansowa w formie stypendium przysługuje uczniom z terenu Gminy, uczęszczającym do szkół publicznych i niepublicznych. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o stypendium jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający dla osoby samotnie gospodarującej kwoty 634,00 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie kwoty 514,00 zł netto (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 288,00 zł. Wnioski można odbierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich pok. nr 6.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. (58) 683-70-12

Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o bezrobociu;
  • Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego;
  • Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • Aktualna decyzja organu rentowego (emerytalnego) przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek ostatniej renty (emerytury).

 

∗∗∗