INFORMACJA!!!

 

W DNIU 09 WRZEŚNIA 2021 ROKU PRACOWNICY SOCJALNI OŚRODKA NIE BĘDĄ ŚWIADCZYĆ PRACY SOCJALNEJ Z POWODU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

EWENTUALNE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU GOPS: NR TEL. 58 682 83 76.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny.
I. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie
II. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wymagane wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
„Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. „
Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
– przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
– w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,
– była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,
– przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
7. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
– zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
– dobra znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
V. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
– kopia dowodu tożsamości,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
– zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
– podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.)”  
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w terminie do dnia 20.09.2021 roku do godz. 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

TRĄBKI WIELKIE, dn. 06.09.2021r.

      p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska

 

***

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PORAD PSYCHOLOGA

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD PSYCHOLOGA!

INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW, ŻE OD DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 R. W NASZYM OŚRODKU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PORADY PSYCHOLOGA.

PSYCHOLOG BĘDZIE DOSTĘPNY DWA RAZY W MIESIĄCU (ŚRODY) W SIEDZIBIE TUT. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM: 58 301 01 62.

Kącik psychologa - Zespół Żłobków m.st. Warszawy

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Media społecznościowe, filtry i pogadanka o selfie

Dove Przeprowadź pogadankę o selfie

“„Pogadanki” to swego rodzaju rytuał przejścia, nierozerwalnie związany z dorastaniem — kiedy na przykład siadacie porozmawiać o tym, jak sobie radzić z klasowym tyranem, albo o seksie, przyzwoleniu i dojrzewaniu płciowym. W dzisiejszych czasach, wobec potęgi mediów społecznościowych, filtrów i fotek, dodatkowo nieunikniona wydaje się właśnie „pogadanka o selfie” — rozmowa, która pomoże Twojej córce odnaleźć się w rzeczywistości internetu. Nie zwlekaj!

Jak media społecznościowe wpływają na samopoczucie?

Obecnie co trzecia nastolatka spędza każdego dnia 3 godziny — albo nawet więcej — na przewijaniu swoich feedów w aplikacjach. Można więc w ciemno stwierdzić, że media społecznościowe zostaną z nami na dłużej — tym bardziej, że dzięki nim mamy kontakt z przyjaciółmi i rodziną, dokumentujemy wspomnienia, dowiadujemy się więcej o ludziach z najróżniejszych środowisk, a nawet uczymy się najmodniejszych kroków i układów tanecznych.

Dlaczego zatem jest tak, że im więcej czasu młoda osoba spędza w mediach społecznościowych, tym poważniej zagraża jej obniżenie poczucia własnej wartości, spadek nastroju i utrata przekonania do własnego ciała? Otóż naukowcy dochodzą dziś do wniosku, że to sposoby korzystania z mediów społecznościowych — bardziej niż ilość czasu, jaki się w nich spędza — decydują o tym, czy ich wpływ na życie będzie pozytywny czy negatywny.

Interakcje z innymi i dzielenie się treściami mogą być dla nas źródłem więzi, a tym samym polepszać nastrój. Jednak spędzanie długich godzin na biernym przewijaniu może też skutkować poczuciem osamotnienia i oderwania. Potencjalnie szkodliwe oddziaływanie mediów społecznościowych polega między innymi na skupieniu naszej uwagi na wyglądzie — na wytworzeniu poczucia, poczucia, że wyglądając tak a nie inaczej jesteśmy nie dość wartościowe. A jeśli chodzi o związek niskiego poczucia własnej wartości z mediami społecznościowymi, szkodliwe może być też szukanie aprobaty w polubieniach i komentarzach oraz porównywanie się z innymi. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że wiele zdjęć, które oglądamy online, jest cyfrowo przekłamanych — one nie odzwierciedlają prawdziwej rzeczywistości.

Cyfrowe przekłamanie a rzeczywistość

W mediach społecznościowych widujemy na ogół tylko wybrane momenty z życia innych ludzi — większość pokazuje tam jedynie „najlepszą” wersję siebie. Gdy wszystkie obrazy, które Twoja córka ogląda w internecie, podlegają starannej selekcji i edycji, a na dodatek są przetworzone filtrami, ich wpływ na jej przekonanie do własnego ciała może być niedobry.

4 na 5 nastolatek przyznaje, że w mediach społecznościowych porównuje swój wygląd z innymi. W takich okolicznościach post z „idealnym selfie”, zamiast być zabawą, może stać się przykrym obowiązkiem. Niedawno przeprowadzone przez nas badania mówią, że nastolatek robią sobie średnio 14 selfie, zanim ich wygląd na zdjęciu zadowoli je na tyle, by zdecydowały się opublikować posta. Ponadto filtry dostępne w mediach społecznościowych pozwalają ingerować w swój wygląd według nierealistycznych standardów piękna: ukrywają krostki, rozjaśniają skórę, wydłużają rzęsy… Można by tak wymieniać bez końca.

Robienie sobie selfie i nakładanie filtrów bywa źródłem kreatywności i ekspresji siebie. Ale kiedy służy to wpasowywaniu się w społeczne standardy piękna, albo gdy Twoja córka nie czuje się na tyle pewnie, by wrzucać niewyretuszowane zdjęcia — to znak, że sytuacja wymyka się spod kontroli. W istocie jedna czwarta nastolatek nie sądzi, że wygląda wystarczająco dobrze bez obrabiania swoich zdjęć. Chyba się więc zgodzisz, że trudno wyobrazić sobie lepszy czas na pogadankę o selfie?

Filtry a rzeczywistość 

Możesz nauczyć swoją córkę myśleć krytycznie i mądrze o tym, w jaki sposób korzysta z mediów społecznościowych — pomożesz jej budować poczucie własnej wartości, pewność siebie i dobry nastrój, wyjaśniając:

 • Jak zdawać sobie sprawę z negatywnego wpływu filtrów

  Omówcie różne techniki i narzędzia, jakich ludzie używają do edycji swoich zdjęć — zróbcie razem ich listę. Nasz krótki klip wideo zatytułowany „Selfie” unaoczni Wam pozy, kąty, specjalne oświetlenie, make-up i filtry, które składają się na „idealną fotkę na insta”.

 • Jak nie wpaść w pułapkę porównywania się z innymi

  Jeśli zobaczysz, że Twoja córka przewija feedy w aplikacjach, zwróć jej uwagę na fakt, że ogląda tylko wąską selekcję czyichś obrazów. Pomóż córce rozwinąć zdrową relację z mediami społecznościowymi, dyskutując o tym, czy obrazy z mediów społecznościowych to sprawiedliwy obiekt do porównań. (Podpowiadamy: otóż nie).

 • Jak sprawiać, by w mediach społecznościowych chodziło naprawdę o społeczność

  Porozmawiajcie o sposobach świadomego wykorzystania mediów społecznościowych do czynnego kontaktu i interakcji z innymi ludźmi. Poradź córce, by nie obserwowała takich kont, które sprawiają, że czuje się źle — albo żeby w aplikacjach takich jak Instagram korzystała w razie czego z funkcji „Ukryj”.

 • Jak dbać o różnorodność i autentyzm treści

  Omówcie sposoby na stwarzanie w internecie — sobie i innym — przestrzeni lepiej podnoszącej na duchu, nacechowanej różnorodnością, pozytywnej. Porozmawiaj z córką o tym, jak mogłaby poświęcać więcej czasu na publikowanie postów odzwierciedlających jej zainteresowania, dotyczących czasu spędzanego z przyjaciółmi lub jej indywidualnych cech (oczywiście bez cyfrowych przekłamań).

 • Jak rozpoznawać reklamę

  W miarę jak influencerzy z mediów społecznościowych cieszą się rosnącą, niespotykaną dotąd popularnością, coraz trudniej bywa odróżnić reklamę od tego, co nią nie jest.

 • Jak przeciwstawiać się nękaniu w internecie

  Opracujcie razem plan radzenia sobie z nękaniem w internecie.

 • Jak odpoczywać offline

  Jeśli chodzi o młodych ludzi i media społecznościowe, konieczna może się okazać zachęta do przerwy, gdyby dziecko czuło się przytłoczone i nie czerpało z internetu przyjemności. Wyznacz córce limit czasu spędzanego przed ekranem — zamiast tego proponuj jej spacer lub telefon do przyjaciółki, albo nakłaniaj do kreatywności offline.

 • Jak izolować się od negatywnych treści

  Zadbaj o to, by córka zdawała sobie sprawę, że może rezygnować z obserwowania kont, które pogarszają jej samopoczucie, albo używać funkcji „Ukryj” do chowania określonych postów w swoich feedach, tak by media społecznościowe były dla niej przestrzenią nad którą panuje, dostarczającą wyłącznie pozytywnych wrażeń.”

   

  źródło: www.dove.com/pl/dove-self-esteem-project/help-for-parents/media-and-celebrities/social-media-filters.html