NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

z dnia 30.12.2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Trąbki Wielkie.

Charakter umowy:

– umowa zlecenie dla osób fizycznych,

– umowa cywilno-prawna dla firm.

Okres obowiązywania umowy: od luty – grudzień 2022 r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania  dzieci, w ilości:

Lp.

S P E C J A L I S T A

Przewidywana

liczba dzieci

Szacunkowa ilość godzin miesięcznie

1.

Neurologopeda/logopedy

2 osoby

32 godziny

 

Ogólny zakres wykonywania czynności :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania
w codziennych czynnościach życiowych.

2) zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.


Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, neurologopedy, logopedy, terapeuty zajęciowego, lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji
z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań ;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Zrównoważenie emocjonalne.

3.Odporność na trudne sytuacje i stres.

4.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5.Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”( Załącznik nr 1)

2. Do oferty należy dołączyć ofertę cenową o kwocie brutto za 1 godzinę (60 minut) usługi.

3. Firmy: udokumentowane zatrudnienie specjalistów uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 ze zm.).

4. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje.

5. Zaświadczenie o posiadanym co najmniej półrocznym stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

7. Punkt 2, 3, 4, 5, dotyczy również osób zatrudnionych w firmach.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu ) do dnia  31.01.2022 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie, z dopiskiem „Nabór na Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

                                                      p.o. Kierownika

                                                                                                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich

                                                                            Beata Kaczmarek-Galińska

24.12.2021 – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich z dnia 2 stycznia 2021 roku

24.12.2021 (piątek) GOPS będzie nieczynny.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD PSYCHOLOGA!

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD PSYCHOLOGA!

INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW, ŻE OD DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 R. W NASZYM OŚRODKU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PORADY PSYCHOLOGA.

PSYCHOLOG BĘDZIE DOSTĘPNY DWA RAZY W MIESIĄCU (ŚRODY) W SIEDZIBIE TUT. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM: 58 301 01 62.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy Wam zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój,

wytchnienie i radość.

Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i

szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trąbkach Wielkich