Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny.
I. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie
II. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wymagane wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
„Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. „
Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
– przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
– w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,
– była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,
– przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
7. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
– zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
– dobra znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
V. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
– zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
– podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.)”  
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w terminie do dnia 01.10.2021 roku do godz. 14:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

TRĄBKI WIELKIE, dn. 21.09.2021r.

      p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska

 

***

 

 

INFORMACJA!!!

 

W DNIU 09 WRZEŚNIA 2021 ROKU PRACOWNICY SOCJALNI OŚRODKA NIE BĘDĄ ŚWIADCZYĆ PRACY SOCJALNEJ Z POWODU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

EWENTUALNE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU GOPS: NR TEL. 58 682 83 76.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny.
I. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie
II. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wymagane wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
„Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. „
Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
– przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
– w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,
– była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,
– przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
7. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
– zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
– dobra znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
V. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
– kopia dowodu tożsamości,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
– zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
– podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.)”  
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w terminie do dnia 20.09.2021 roku do godz. 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

TRĄBKI WIELKIE, dn. 06.09.2021r.

      p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska

 

***

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PORAD PSYCHOLOGA

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH PORAD PSYCHOLOGA!

INFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW, ŻE OD DNIA 8 WRZEŚNIA 2021 R. W NASZYM OŚRODKU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PORADY PSYCHOLOGA.

PSYCHOLOG BĘDZIE DOSTĘPNY DWA RAZY W MIESIĄCU (ŚRODY) W SIEDZIBIE TUT. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM: 58 301 01 62.

Kącik psychologa - Zespół Żłobków m.st. Warszawy