Jesienny Bal Seniora 23.10.2021

W dniu 23.10.2021 roku zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się Jesienny Bal Seniora.
Zorganizowany został przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Zaproszonych zostało 165 uczestników zabawy, którym zapewniono możliwość dojazdu na bal oraz powrót do miejsc zamieszkania.
W samo południe otwarcia balu dokonali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich Pani Beata Kaczmarek-Galińska oraz zaproszeni goście specjalni Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Pan Władysław Kanka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani Dorota Bąk, Posłanka Sejmu RP Pani Magdalena Sroka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich Pani Irena Drożyńska oraz Prezes Fundacji „Pan Władek” Pan Władysław Ornowski.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego obiadu, podczas którego był czas na rozmowę i integrację. Po posiłku przyszedł czas na tańce. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Kriss, a seniorzy licznie zapełnili parkiet holu szkoły podstawowej, która corocznie użycza lokum.
W przerwie między tańcami wystąpił zespół młodych gimnastyczek Fly Kids Dance Studio ze Straszyna. Serce widowni zdobyły szczególnie występy najmłodszych kilkuletnich gimnastyczek. Kolejną atrakcją był występ wokalny naszej „trąbkowszczanki” Pani Agnieszki Płocke, która zachwyciła zebranych.

Pod koniec zabawy zostali wybrani królowa i król balu czyli najstarsi wiekiem uczestnicy. W tym roku zostali nimi Pani Jadwiga Kufel oraz Pan Teofil Langowski.
Wszyscy zaproszeni otrzymali także upominki przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundację „Pan Władek” oraz Posłankę Panią Magdalenę Sroka.
Bal dał możliwość, po rocznej przerwie spowodowanej epidemią, spotkania się mieszkańców naszej gminy, wspólnej zabawy i tańca. Nasi seniorzy mimo zaawansowanego wieku dali ponownie dowód że są młodzi sercem i duchem.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i atmosferę oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich za pracę na rzecz zorganizowania Jesiennego Balu Seniora.
Do zobaczenia za rok.

Fotorelacja:

Tekst G. Pajdak

Foto R. Dominowski

 

∗∗∗

Dzień edukacji narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty

oraz satysfakcję i radość, aby każdy dzień w roku szkolnym był spokojny i pełen zadowolenia.


Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi

życzymy wszelkiej pomyślności,

zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu

codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trąbkach Wielkich.

kwiaty | Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, ul. Józefa Piłsudskiego 81

Październik miesiącem seniorów

Święto osób starszych obchodzone jest w Europie i na świecie w różnych terminach: 1 października (jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych), 20 października (jako Europejski Dzień Seniora)  oraz 20 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora) . Łączy je wspólny cel – kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i podejmowanie działań zapewniających seniorom godne życie, w tym ułatwienie dostępu do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 

Szczęśliwi starsi ludzie tanczy przy przyjęciem Darmowych Wektorów

 

 

 

nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Trąbki Wielkie, dn. 28.09.2021r.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

I. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.
II. Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy).

III. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada umiejętność podejmowania decyzji.

IV. Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy i własny samochód,
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
3) wysoka kultura osobista,
4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
10) nieposzlakowana opinia.

V. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

VI. Informacje dodatkowe:
1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
8) Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VII. Wymagane dokumenty:
1) cv, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (tylko związane z pomocą społeczną, z asystentem rodziny itp.)
2) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku oraz oświadczenia z pkt III podpunkt 4,5,6.

VIII. Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 12 października 2021 roku do godz. 14:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Trąbkach Wielkich).

p.o. Kierownika GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : CV , list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska