Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego z dnia 17.02.2021r. otrzymuje następujące brzmienie :

Zestaw na Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg, w tym:

 • Artykuły warzywne i owocowe:
  • groszek z marchewką 3,2 kg,
  • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
  • buraczki wiórki 1,40 kg,
  • powidła śliwkowe 1,50 kg,
  • mus jabłkowy 1,44 kg
 • Artykuły skrobiowe:
  • makaron jajeczny 5,0 kg,
  • ryż biały 2 kg,
  • kasza jęczmienna 1,5 kg,
  • herbatniki maślane 0,4 kg,
  • płatki owsiane 1 kg
  • kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg
 • Artykuły mleczne:
  • mleko UHT 7 l,
  • ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,
 • Artykuły mięsne:
  • szynka drobiowa 2,4 kg,
  • szynka wieprzowa mielona 1,2 kg,
  • pasztet drobiowy 0,32 kg,
  • filet z makreli w oleju 1,19 kg,
 • Cukier
  • cukier biały 4 kg,
 • Tłuszcze
  • olej rzepakowy 4 l,
 • Fasolka po bretońsku 1,5 kg;
 • Miód nektarowy wielokwiatowy 0,5 kg
 • Razem: 42,87 kg.

„Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!” 01.12.2020 – 30.06.2023

Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.06.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 281 371,40

                Fundusze Europejskie bez Barier – SaccessibilityRzeczpospolita-Polska - Markab.plUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Pomorskie.euZasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane do 31 grudnia 2017 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Informacja o projekcie „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

 

Gmina Trąbki Wielkie/ GOPS w Trąbkach Wielkich w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Trąbki Wielkie, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa

c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;

d) Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Wartość projektu – 1 348 812,00 zł

Wkład UE – 1 281 371,40 zł

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie – formularz rekrutacji!

Wypełniony formularz można złożyć osobiście, bądź przesłać drogą mailową na adres gops@gopstrabkiwielkie.com.pl

 

 

*****

 

REGULAMIN PROJEKTU

pt. „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

§ 1

Postanowienia ogólne

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2022 roku na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 1. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Trąbki Wielkie w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

 1. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej http://gopstrabkiwielkie.com.pl/

§ 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Trąbki Wielkie /Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich .

 2. Partner projektu – Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska.

 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 20162018 r. poz. 1654, z późn. zm.);969);

  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20172018 r. poz. 21981457, z późn. zm.);

  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

  7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

  8. osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

  9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

  10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

  11. osoby korzystające z PO PŻ.

 4. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (dotychczas osoba niesamodzielna) – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 5. Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

 6. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

 7. Usługi opiekuńcze – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 9. Usługi asystenckie – świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 10. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych miejsce, w którym organizowane są różnego rodzaju formy pomocy dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. doradztwo socjalne, psychologiczne, dostarczanie informacji, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego.

 11. Klub Seniora miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W Klubie Seniora organizowane są różnego rodzaju zajęcia, spotkania, aktywności.
 12. Projekt RPPM.06.02.02-22-0025/20– pn. „Gmina Trąbki Wielkie otwarta na osoby niesamodzielne!”

 13. Uczestnik Projektu (UP) – osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

 14. Biuro Projektu – Gmina Trąbki Wielkie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie.

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

 2. W projekcie może uczestniczyć 60 osób (40K+20M) w tym 20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego w Gminie Trąbki Wielkie.

 3. Okres realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach projektu, określony w niniejszym Regulaminie jest nie dłuższy niż data końcowa realizacji projektu.

 4. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w okresie, w którym jego stan zdrowia i sytuacja społeczno – ekonomiczna uzasadnia potrzebę pobierania wsparcia.

 5. W przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej lub społeczno – ekonomicznej na lepszą, skutkującej nie spełnianiem kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, udzielane wsparcie może ulec skróceniu, na podstawie wywiadu pogłębionego i decyzji Beneficjenta.

 6. Uczestnik Projektu może utracić prawo do wsparcia (być skreślonym z listy Uczestników Projektu) również w przypadku utrudniania realizacji czynności personelowi projektu i/lub Beneficjenta, nie przestrzeganie obowiązujących w Projekcie regulaminów oraz prawa i wytycznych.

 7. Uczestnikami Projektu uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, które zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie, spełniające następujące kryteria:

  1. Kryteria obligatoryjne:

   1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

   2. zamieszkanie w województwie pomorskim na terenie Gminy Trąbki Wielkie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

   3. dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zainteresowane skorzystaniem z wsparcia w ramach projektu.

  2. Kryterium pierwszeństwa:

   1. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – premia: 10 punktów.

  3. Kryteria premiujące

   1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie
    z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie
    (
    §2 pkt 3)– premia: 15 punktów.

   2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby
    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną
    i osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – premia: 15 punktów.

   3. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących) -premia: 15 pkt,

   4. bycie kobietą – premia: 2 pkt,

 8. przy spełnieniu powyższych kryteriów decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo powyżej, przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające kryterium pierwszeństwa, a następnie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 9. Kryteria dla Klubu Seniora:

 1. osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się na terenie województwa pomorskiego w Gminie Trąbki Wielkie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 2. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów;

 3. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku poprodukcyjnym.

 1. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się do wyczerpania puli 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych.

 2. Beneficjent zastrzega możliwość zwiększenia liczby osób zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w sytuacji, kiedy będzie dysponował niewykorzystaną pulą godzin w zakresie danej formy wsparcia.

 3. Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawna dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej, to jest wypełnionej
  i podpisanej, dokumentacji rekrutacyjnej.

 4. Dokumentacja rekrutacyjna może zostać złożona przez osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne lub w ich imieniu przez ich opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych .

 5. Na dokumentację rekrutacyjną składa się „Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z odpowiednimi załącznikami:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia uczestnika projektu;

 2. Zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę 1 (dotyczy osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej);

 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami);

 4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie (jeżeli dotyczy) ;

 1. Opiekun Faktyczny dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez wypełnienie i złożenie w wersji papierowej kompletnej, to jest wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

 2. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne, lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni oraz opiekunowie faktyczni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone.

 3. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawne lub w ich imieniu ich opiekunowie prawni/ opiekunowie faktyczni są świadomi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, w tym oświadczeń, na podstawie których został/li zakwalifikowany/ni do udziału w projekcie.

 4. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w projekcie.

 5. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

§ 4

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to:

  1. usługi opiekuńcze świadczone w średnim wymiarze 4 godz. na tydzień przez okres 4 tygodni w miesiącu, w okresie 22 miesięcy.

  2. odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  3. pomoc przysługuje osobie, która z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób i może być przyznana:

– osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

– osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

– osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 1. Przed rozpoczęciem wsparcia w projekcie z każdym uczestnikiem projektu zostanie przeprowadzony wywiad mający na celu weryfikację indywidualnych potrzeb oraz zasadność przyznawania konkretnych świadczeń. Wywiad będzie miał charakter planu działania dostosowanego do konkretnych ograniczeń zdrowotnych UP, określał będzie rodzaj i zakres udzielanego wsparcia, wymiar godzinowy, harmonogram przy uwzględnieniu zaleceń/diagnozy lekarza.

 2. Na podstawie wywiadu zostanie podpisany kontrakt trójstronny pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. W kontrakcie określony zostanie zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług. Dopuszcza się podpisanie umowy przez Opiekuna Faktycznego osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome jej zawarcie, a nie ma ona opiekuna prawnego.

 3. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

  2. opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

  3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

  4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej)

 1. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

§ 5

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi są świadczone dla min. 10 osób
  w okresie trwania projektu.

 2. Dokładny wymiar godzinowy i zakres wsparcia na uczestnika określony zostanie w oparciu
  o wywiad przeprowadzony z osobą objętą usługami.

 3. Dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych przewiduje się wsparcie rehabilitacyjne średnio 7 godz. w miesiącu przez okres 22 miesięcy oraz wsparcie psychologa w wymiarze średnio 25h na Uczestnika Projektu przez okres 22 miesięcy.

§ 6

Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania

 1. Usługi asystenckie są świadczone dla osób niepełnosprawnych.

 2. Usługi są świadczone dla min. 5 osób w okresie trwania projektu.

 3. Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności . W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku przedszkolnym ), wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża jej opiekun prawny.

 4. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

 5. Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością i asystenta są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.

 6. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

 7. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego.

§ 7

Klub Seniora

 1. W ramach projektu na terenie Gminy Trąbki Wielkie zostanie utworzony Klub Seniora.

 2. Celem działania Klubu Seniora jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

 3. Wsparciem Klubu Seniora zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku poprodukcyjnym.

 4. W Klubie Seniora organizowane będą:

 1. Warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań;

 2. Gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup , nordic walking;

 3. Wyjścia do kina/teatru/na basen/inne o charakterze kulturowym;

 4. Biblioteczka Seniora;

 5. Stanowiska komputerowe;

 6. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia;

 7. Spotkania integracyjne dla seniorów.


§ 9

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w 2 pierwszych miesiącach (rekrutacja główna) i w kolejnych miesiącach w przypadku rezygnacji uczestnika (rekrutacja uzupełniająca), zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno- ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika.

 3. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do wszystkich osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawnych oraz ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 4. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie min. 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 5. Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się w wersji elektronicznej na stronie: http://gopstrabkiwielkie.com.pl/
 6. Procedura rekrutacji osób niesamodzielnych obejmuje następujące etapy:

  1. udostępnienie informacji o projekcie m.in. poprzez ogłoszenia i ulotki w instytucjach mających kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, informacje w Gminie Trąbki Wielkie, OPS w Trąbkach Wielkich i innych organizacjach działających na terenie gminy, w instytucjach zajmujących się grupą docelową- NGO, ośrodkach zdrowia i innych organizacjach partnerskich, regionalnych i lokalnych , o których mowa w PO PŻ w okresie realizacji projektu do wyczerpania miejsc.

  2. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wskazanymi w §3 niniejszego Regulaminu.

  3. weryfikacja kryteriów formalnych: termin złożenia dokumentów, odpowiednie wzory dokumentów, dołączenie wszystkich wymaganych załączników, podpisy uczestników/opiekunów prawnych w odpowiednich miejscach formularza, oświadczenie o miejscu zamieszkania Kandydata na terenie Gminy Trąbki Wielkie, spełnienie kryterium opisanego w § 3, akceptacja warunków uczestnictwa w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitoringu i ewaluacji projektu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu udokumentowania realizacji projektu, akceptacja warunków zawartych w Regulaminie Projektu, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

  4. wybór podopiecznych objętych opieką w ramach projektu na podstawie listy rankingowej podstawowej oraz rezerwowej na podstawie kryteriów obligatoryjnych, pierwszeństwa, premiujących wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu.

   1. Kryterium pierwszeństwa: na liście rankingowej w pierwszej kolejności umieszczane będą osoby spełniające kryterium dochodowe, w przypadku niewyczerpania miejsc, przyjmowane będą osoby na podstawie punktacji premiującej.

   2. W przypadku, w którym liczba osób ubiegających się o wsparcie w programie spełniających kryterium pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc w projekcie, Beneficjent wybierze do udziału w projekcie osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie
    z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Następnie na podstawie listy rankingowej obejmującej punktację wskazaną w kryteriach premiujących do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższa liczbą punktów.

  5. przeprowadzenie wywiadu z każdym Uczestnikiem Projektu przed rozpoczęciem wsparcia, mającego na celu weryfikację indywidualnych potrzeb i zasadność przyznawania konkretnych świadczeń. Na podstawie wywiadu i ewentualnych zaleceń lekarza zostanie podpisany kontrakt trójstronny pomiędzy osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą usługi i podmiotem realizującym usługi. Umowa będzie miała charakter planu działania dostosowanego do konkretnych potrzeb i ograniczeń zdrowotnych, określała rodzaj udzielanego wsparcia, wymiar godzin i miejsce świadczenia usług. Zakres wsparcia będzie mógł podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji.

 7. Zasady przyjmowania zgłoszeń:

  1. wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do projektu są dostępne w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu.

  2. o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.

  3. warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez pisemne oświadczenie,

  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami,

  • podpisanie umowy z Uczestnikiem lub opiekunami prawnymi na świadczenie usług społecznych lub umowy uczestnictwa z Opiekunem Faktycznym.

  1. o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wsparcia.

  2. dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu.

 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z kierownika oraz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

 2. Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów, wskazanych w § 3, ustala listę osób przyjętych. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej).

 3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa, tworzona na takich samych zasadach jak lista podstawowa.

 4. W przypadku rezygnacji uczestnika, zmiany jego sytuacji zdrowotnej i/lub społeczno – ekonomicznej, skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, śmierci uczestnika wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 5. W przypadku w którym wszystkie osoby z list podstawowych i rezerwowych zostaną objęte wsparciem w projekcie, a powstanie wolne miejsce w projekcie Beneficjent ogłosi nabór uzupełniający na zasadach jak przy pierwszej rekrutacji, zostaną stworzone listy rankingowe. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy jak w pierwszej rekrutacji.

§ 10

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci usług społecznych opisanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Uczestnicy, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do:

 1. współpracy z Beneficjentem i Partnerem oraz ich pracownikami i podwykonawcami;

 2. rzetelnego i terminowego dostarczania informacji wskazywanych przez Beneficjenta;

uczestnictwa w miarę możliwości w spotkaniach organizacyjnych;

 1. wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.

 1. Uczestnicy/opiekunowie prawni są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie RPOWP.

§ 11

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.

 2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.

 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.

 4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.


§ 12
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.

  2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.

  3. Uczestnicy/opiekunowie prawni/ opiekunowie faktyczni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji z udziału w projekcie.

  4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.

  5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

  6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 13

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób”.

 

 

Uwaga! Wydawanie żywności!!!


Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W związku z sytuacją kryzysową związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-D 19 oraz bezpieczeństwem wszystkich osób, wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 24, 25; luty 2021 roku z podziałem na n/w wsie w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt wydawania żywności w n/w godzinach.

Ze względu na trudną sytuację prosimy o dostosowanie się i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

I dzień (24.02.2021 r. – środa)

godz. 8.30 – 09.30

– Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn

godz. 10.00 – 11.00

– Błotnia, Drzewina, Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo

godz. 11.30 – 12.30

– Graniczna Wieś, Czerniewo, Rościszewko, Rościszewo, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie

II dzień (25.02.2021 r. – czwartek)

godz. 8.30 – 09.30

Kleszczewo, Sobowidz, Klępiny, Kobierzyn

godz. 10.00-11.00

Trąbki Wielkie, Ełganowo, Kaczki, Łaguszewo

godz. 11.30 – 12.30

– Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w lutym 2021r. za styczeń 2021r.)Informacja dotyczy osób które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

 

Kierownik

Grażyna Wysiecka

 

 

∗∗∗