Świadczenie wychowawcze 500+

500plus

Okres 2021/2022 – obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.05.2022 roku

– formularz do pobrania 1a http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/

  • formę elektroniczną wniosku składamy od dnia 01.02.2021
  • formę papierową wniosku składamy od dnia 01.04.2021

 

Okres 2019/2021 – trwa do 31.05.2021 roku

– formularz do pobrania 1b http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/

 

*****

500plus

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ przypominamy, że świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Nie ma potrzeby składania ponownego wniosku jeżeli nie uległa zmianie Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

Natomiast okres składania wniosków o ustalenie prawa do:
-> Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
-> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-> Świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+)

-> Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego

na okres zasiłkowy 2020/2021 pozostaje bez zmian, tj:

od dnia 01 lipca 2020 roku – tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy Empatia
od dnia 01 sierpnia 2020 roku – dodatkowo w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

*****

500plus

Program “Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego!

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

 

*****

500plus

Informacje 500+ : 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Wniosek do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

*****

 

 

 

 

Nowe świadczenie rodzinne od 1 stycznia 2016 r. – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi

  • bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
  • studenci,
  • rolnicy,
  • wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.

Czytaj więcej

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWĘ

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego –  zasada „złotówka za złotówkę”

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r.

*****

 

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Czytaj więcej