Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. w górę!!!

Kryterium dochodowe do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
od 1 października 2020 r. w górę.

W przyjętych zmianach w tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. do wysokości 900 zł.  ( obecnie jest to 800 zł/os w rodzinie).

Dodatkowo została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzono tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę” który zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł,  nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 tj. rozpoczynający się 1 października 2020 r.

Informacja dot. świadczeń rodzinnych

500plus

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ przypominamy, że świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Nie ma potrzeby składania ponownego wniosku jeżeli nie uległa zmianie Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

Natomiast okres składania wniosków o ustalenie prawa do:
-> Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
-> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-> Świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+)

-> Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego

na okres zasiłkowy 2020/2021 pozostaje bez zmian, tj:

od dnia 01 lipca 2020 roku – tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy Empatia
od dnia 01 sierpnia 2020 roku – dodatkowo w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Uwaga! Wydawanie żywności!!!

logoPZ

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

W związku z sytuacją kryzysową związana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-D 19, oraz bezpieczeństwem wszystkich osób, wydawanie żywności ( asortyment: herbatniki ) będzie odbywało się w dniach 24; 25; czerwiec 2020 roku z podziałem na n/w wsie w tut. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt wydawania żywności w n/w godzinach.

Ze względu na trudną sytuację prosimy o dostosowanie się i zachowanie szczególnych środków ostrożności.

I dzień (24.06.2020 r. – środa)

godz. 8.30-10.00

– Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn, Błotnia, Drzewina, Pawłowo

godz. 10.30-12.00

– Trąbki Wielkie ,Kleszczewo, Cząstkowo, Postołowo , Graniczna Wieś, Czerniewo

II dzień (25.06.2020 r. – czwartek)

godz. 8.30-10.00

Sobowidz, Łaguszewo, Rościszewko, Rościszewo, Kobierzyn, Kaczki, Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa

godz. 10.30-12.00

Ełganowo, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie, Klępiny

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w czerwcu 2020r. za maj 2020r.)Informacja dotyczy osób które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

 

 

 

∗∗∗

Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logoPZ

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

W dniach od 27 do 29 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich rozdysponował żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Łącznie w w/w dniach z pomocy skorzystało 179 rodzin.

W miesiącu maju br., tut. Ośrodek rozdysponował 6,8 ton żywności.

W związku z wirusem SARS-CoV-2, ponownie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności tj. wydawanie żywności odbywało się w ustalonych godzinach z podziałem na poszczególne wsie. Pracownicy socjalni wydawali żywność w pełnym zabezpieczeniu tj. kombinezon, maska, rękawiczki jednorazowe.

Ponownie poproszono służby mundurowe o pomoc w zachowaniu bezpiecznych odległości między oczekującymi. Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ełganowo za pomoc i wsparcie.

Z w/w pomocy mogły skorzystać osoby, które wcześniej miały założone kartoteki. Również nowe osoby, który wypełniły niezbędne oświadczenia i spełniły kryteria dochodowe tj. podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków netto, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w maju 2020r. za kwiecień 2020r.).

Ponadto pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, m.in. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

 

 

 

∗∗∗