Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logoPZ

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

W dniach od 27 do 29 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich rozdysponował żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Łącznie w w/w dniach z pomocy skorzystało 179 rodzin.

W miesiącu maju br., tut. Ośrodek rozdysponował 6,8 ton żywności.

W związku z wirusem SARS-CoV-2, ponownie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności tj. wydawanie żywności odbywało się w ustalonych godzinach z podziałem na poszczególne wsie. Pracownicy socjalni wydawali żywność w pełnym zabezpieczeniu tj. kombinezon, maska, rękawiczki jednorazowe.

Ponownie poproszono służby mundurowe o pomoc w zachowaniu bezpiecznych odległości między oczekującymi. Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ełganowo za pomoc i wsparcie.

Z w/w pomocy mogły skorzystać osoby, które wcześniej miały założone kartoteki. Również nowe osoby, który wypełniły niezbędne oświadczenia i spełniły kryteria dochodowe tj. podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków netto, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach (np. w maju 2020r. za kwiecień 2020r.).

Ponadto pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, m.in. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

 

 

 

 

∗∗∗