Kryterium dochodowe : Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 program 2020

Znalezione obrazy dla zapytania logo pkpsKOWRZnalezione obrazy dla zapytania herb trąbki wlk

 

Podprogram 2020/2020:

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, m.in. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Podstawą do otrzymania żywności jest przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wysokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia o dochodach ( np. w styczniu 2021r. za grudzień 2020r.).