STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  szkolnego  na  rok  szkolny  2021 / 2022  należy składać  w  terminie:
 • od  1 września  2021 r. do 15 września 2021 r.
 • do 15 października 2021 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych)
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich oraz pod adresem:
http://gopstrabkiwielkie.com.pl/index.php/formularze-do-pobrania/
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

− imiennych faktur,

− imiennych rachunków,

− imiennych biletów miesięcznych

− imiennych dowodów wpłat, (KP)

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, lektur szkolnych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,

2. zakup artykułów szkolnych:

− zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby ,przybory geometryczne, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, piórnik i inne przybory szkolne

− tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne;

3. zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę;

4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

– dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) – po 1 na półrocze

– spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – po 1 na półrocze

– obuwie sportowe:

 • obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – po 1 na półrocze

 • adidasy – po 1 na półrocze

– strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki;

5. zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

6. zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu ( zgodny z miejscem zamieszkania ucznia )– od września do czerwca – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty.;

7. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (kluby sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem;

9. zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

11. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych – potwierdzone przez szkołę;

12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych:

− komputer (stacjonarny, laptop, notebook, tablet),

− oprogramowanie

− nośniki danych

− klawiatura, myszka do komputera, słuchawki do celów edukacyjnych

− drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tusz i papier do drukarki,

13. zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko;

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

1. zakup podręczników – od czerwca 2021r.

2. zakup pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca

2021r.

3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne –od września 2021do czerwca 2021

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty.