Październik miesiącem seniorów

Święto osób starszych obchodzone jest w Europie i na świecie w różnych terminach: 1 października (jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych), 20 października (jako Europejski Dzień Seniora)  oraz 20 listopada (Ogólnopolski Dzień Seniora) . Łączy je wspólny cel – kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i podejmowanie działań zapewniających seniorom godne życie, w tym ułatwienie dostępu do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 

Szczęśliwi starsi ludzie tanczy przy przyjęciem Darmowych Wektorów

 

 

 

nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Trąbki Wielkie, dn. 28.09.2021r.

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

I. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.
II. Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy).

III. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada umiejętność podejmowania decyzji.

IV. Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy i własny samochód,
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
3) wysoka kultura osobista,
4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
10) nieposzlakowana opinia.

V. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

VI. Informacje dodatkowe:
1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
8) Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

VII. Wymagane dokumenty:
1) cv, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (tylko związane z pomocą społeczną, z asystentem rodziny itp.)
2) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku oraz oświadczenia z pkt III podpunkt 4,5,6.

VIII. Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 12 października 2021 roku do godz. 14:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Trąbkach Wielkich).

p.o. Kierownika GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : CV , list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

P.O. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny.
I. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie
II. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymagania niezbędne (formalne):
1. Wymagane wykształcenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
„Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. „
Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
– przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,
– przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
– w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
– przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,
– była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,
– przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
7. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole,
– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
– zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
– umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
– dobra znajomość obsługi komputera,
– prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
– praca socjalna;
-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
– udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
– pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
– udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
– współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
– inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
-współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
V. Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
– zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
– podpisana klauzula o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.)”  
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w terminie do dnia 01.10.2021 roku do godz. 14:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

TRĄBKI WIELKIE, dn. 21.09.2021r.

      p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trąbkach Wielkich
Beata Kaczmarek – Galińska

 

***

 

 

INFORMACJA!!!

 

W DNIU 09 WRZEŚNIA 2021 ROKU PRACOWNICY SOCJALNI OŚRODKA NIE BĘDĄ ŚWIADCZYĆ PRACY SOCJALNEJ Z POWODU UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

EWENTUALNE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO SEKRETARIATU GOPS: NR TEL. 58 682 83 76.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!!!