Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;

 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;

 • słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;

 • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

 1. uczeń mieszka na terenie Gminy Trąbki Wielkie,

 2. nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,

 • klęska żywiołowa,

 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wymagane dokumenty

Wypełnij wniosek o zasiłek szkolny, który możesz pobrać na naszej stronie.

Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 4

83-034 Trąbki Wielkie.

 • w poniedziałek od godziny 7:45 do 15:45

 • we wtorek od godziny 7:45 do 15:45

 • w środę od godziny 7:45 do 16:30

 • w czwartek od godziny 7:45 do 15:45

 • w piątek – dzień wewnętrzny

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł).

Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Świadczenie otrzymasz zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem wypłaty.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 września 2012r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 

 

∗∗∗