Kolonie dla dzieci rolników

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Stowarzyszenie im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników (ubezpieczenie w KRUS) :

Miejsce: Poronin

termin: 21.08.2019 – 31.08.2019

opłata za 1 dziecko: 400 zł

Transport na kolonie i z kolonii odbywa się autokarem – miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie naszej gminy.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy dzieci, przyjmuje nasz Ośrodek do dnia 09.08.2019r.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;

 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;

 • słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;

 • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

 1. uczeń mieszka na terenie Gminy Trąbki Wielkie,

 2. nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,

 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,

 • klęska żywiołowa,

 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wymagane dokumenty

Wypełnij wniosek o zasiłek szkolny, który możesz pobrać na naszej stronie.

Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 4

83-034 Trąbki Wielkie.

 • w poniedziałek od godziny 7:45 do 15:45

 • we wtorek od godziny 7:45 do 15:45

 • w środę od godziny 7:45 do 16:30

 • w czwartek od godziny 7:45 do 15:45

 • w piątek – dzień wewnętrzny

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł).

Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Świadczenie otrzymasz zgodnie z wybranym przez Ciebie sposobem wypłaty.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 września 2012r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 

 

∗∗∗

Stypendium szkolne 2019/2020

 

 

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka na terenie gminy Trąbki Wielkie
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na tej stronie.

Druk wniosku otrzymasz też w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Nie zapomnij podpisać wniosku.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sportowa 4

83-034 Trąbki Wielkie

czynny w godzinach:

 • w poniedziałek od godziny 7:45 do 15:45
 • we wtorek od godziny 7:45 do 15:45
 • w środę od godziny 7:45 do 16:30
 • w czwartek od godziny 7:45 do 15:45
 • w piątek od godziny 7:45 do 15:00

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 września do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie do  15 października.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu wniosku.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji wykaz poniżej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trąbki Wielkie.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

imiennych faktur,

imiennych rachunków,

imiennych biletów miesięcznych

imiennych dowodów wpłat, (KP)

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych, encyklopedii, lektur szkolnych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi,

2. zakup artykułów szkolnych:

zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby ,przybory geometryczne, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, kalkulator, piórnik i inne przybory szkolne

tornister, plecak szkolny, torba szkolna, worek na obuwie szkolne;

3. zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę;

4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

– dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) – po 1 na półrocze

– spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry – po 1 na półrocze

– obuwie sportowe:

 • obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki – po 1 na półrocze

 • adidasy – po 1 na półrocze

– strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, klapki;

5. zakup przyborów, materiałów i stroju do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

6. zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu ( zgodny z miejscem zamieszkania ucznia )– od września do czerwca – refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem zapłaty.;

7. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (kluby sportowe, muzyczne, taneczne, językowe) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem;

9. zakup sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

11. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych – potwierdzone przez szkołę;

12. zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych:

komputer (stacjonarny, laptop, notebook, tablet),

oprogramowanie

nośniki danych

klawiatura, myszka do komputera, słuchawki do celów edukacyjnych

drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, tusz i papier do drukarki,

13. zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko;

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia.

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

1. zakup podręczników – od czerwca 2019r.

2. zakup pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca

2019r.

3. abonament internetowy oraz bilety miesięczne –od września do czerwca

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty.